Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes. Ze horen er nou eenmaal bij. Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden. Ze zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Daarnaast zijn ze van toepassing op alle diensten en producten die we leveren vanuit onze overige labels.

Lees onze algemene voorwaarden op deze pagina of download ze via deze link in PDF-formaat. Heb je vragen over onze voorwaarden? Stuur ons een e-mail via info@webinars.nu.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. nu: Webinars.nu B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Saturnussingel 214, 1363 RG te Almere (geen bezoekadres), kantoorhoudende aan Binnendelta 1L, 1261 WZ te Blaricum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83369112.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Webinars.nu een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Webinars.nu en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Webinars.nu zich jegens de Klant verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.
 5. Diensten: de diensten waartoe Webinars.nu zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Klant heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het realiseren van een Productie, het daartoe opbouwen van een studio en marketingdiensten ter promotie van een Productie.
 6. Productie: een webinar, online talkshow, livestream, podcast, video of vergelijkbare productie die door Webinars.nu en in opdracht van de Klant wordt gerealiseerd.
 7. Producten: de in de kader van een Overeenkomst door Webinars.nu aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot camera’s, microfoons, schakelapparaten, computers, lampen en andere audio- en videoapparatuur.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Webinars.nu en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Webinars.nu worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Klant aanvaarde offerte van Webinars.nu. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Webinars.nu (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Webinars.nu kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Webinars.nu dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Webinars.nu dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Webinars.nu op de eventueel daartoe door Webinars.nu aangewezen wijze heeft Van aanvaarding door de Klant wordt tevens geacht sprake te zijn indien de Klant het relevante inkoopnummer aan Webinars.nu verstrekt of anderszins kennelijke toestemming aan Webinars.nu geeft om de Overeenkomst uit te voeren. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Webinars.nu, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Webinars.nu anders aangeeft.
 4. Indien Webinars.nu de Klant, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Klant ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

 1. De Klant is gehouden om steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Webinars.nu voorgeschreven wijze, aan Webinars.nu te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan Webinars.nu verstrekte informatie.
 2. De Klant dient Webinars.nu voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Onverminderd de ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk gemaakte afspraken, wordt de Productie uitgevoerd naar eigen inzicht van Webinars.nu. De Klant dient bij de uitvoering van een Productie aanwezig te zijn dan wel een persoon af te vaardigen die bij de uitvoering van de Productie aanwezig is voor zaken betreffende de Productie waarover Webinars.nu de Klant wil laten meebeslissen. In geval de Klant of de bedoelde afgevaardigde persoon niet aanwezig is, zijn de door Webinars.nu tewerkgestelde personen namens de Klant bevoegd alle keuzes te maken ten aanzien van de uitvoering van de Productie.
 4. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Klant of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Klant er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn, de toegangswegen en –deuren geschikt zijn voor het transport van alle eventueel door Webinars.nu mee te brengen of te leveren zaken en Webinars.nu op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.
 5. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Klant, dan wel door de Klant ingeschakelde derden, zoals presentatoren, sprekers, hosts en moderatoren bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Klant ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Webinars.nu en dat zij alle medewerking verlenen en instructies van Webinars.nu opvolgen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. Webinars.nu is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van de door Webinars.nu gecommuniceerde instructies.

ARTIKEL 5. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN EN VERPLAATSING

 1. De Overeenkomst eindigt door afronding van de Diensten dan wel levering van de Producten, tenzij uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: ‘Duurovereenkomst’), zoals in geval van podcastdiensten op abonnementsbasis.
 2. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de Duurovereenkomst na verstrijken van de bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Een Duurovereenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.
 4. Indien de Klant een bestelling van Producten na totstandkoming van de Overeenkomst annuleert, blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs en eventueel reeds gemaakte bezorgkosten verschuldigd.
 5. Indien de Klant overgaat tot annulering van een Productie, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. In geval van annulering tot de 2e werkdag (exclusief) vóór aanvang van de Productie, is de Klant 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;
  2. In geval van latere annulering, blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

Indien en voor zover geen vaste prijs, maar een uurtarief is overeengekomen, wordt de verwachte tijdsbesteding in aanmerking genomen voor de vaststelling van de annuleringskosten die de Klant uit hoofde van dit lid verschuldigd is. Een in redelijkheid door Webinars.nu vastgestelde tijdsbesteding is in dat geval voor de Klant bindend.

 1. In geval de Klant een Productie niet wenst te annuleren, maar te verplaatsen, dan is verplaatsing mogelijk indien en voor zover de beschikbaarheid van Webinars.nu dit naar oordeel van Webinars.nu toelaat. In geval van verplaatsing is de Klant, naast de overeengekomen totaalprijs van de Productie, 25% van deze totaalprijs verschuldigd als kosten voor de verplaatsing.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de Klant de bedoelde kosten voor de verplaatsing (25%) niet verschuldigd indien verplaatsing moet plaatsvinden als gevolg van een niet aan de Klant toerekenbare omstandigheid, zoals in geval van een calamiteit waarvan de oorzaak niet aan de Klant toerekenbaar is.

ARTIKEL 6. | OPTIES

 1. Indien Webinars.nu dit ten aanzien van een bepaalde Productie expliciet aan de Klant aanbiedt, kan de Klant vrijblijvend een optie in de agenda van Webinars.nu laten plaatsen voor het uitvoeren van de Productie. Een dergelijke optie is gedurende vijf werkdagen na het plaatsen van de optie gegarandeerd.
 2. Wanneer een datum en tijdvak van een Productie dat onder optie is door een andere klant van Webinars.nu wordt aangevraagd binnen de vijf werkdagen als bedoeld in lid 1, dan heeft de Klant gedurende 24 uur nadat hij daarover door Webinars.nu in kennis is gesteld, de tijd om de optie om te zetten in een definitieve boeking.
 3. Een optie wordt definitief indien Partijen overeenkomen dat de boeking definitief is. Een optie wordt eveneens definitief zeven dagen vóór aanvang van de Productie waarvoor de optie is geplaatst. Een optie kan dan ook tot zeven dagen vóór aanvang van de Productie waarvoor de optie is geplaatst, kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.

ARTIKEL 7. | UITLOOP LIVE-PRODUCTIES

De duur van een Productie betreffende een live-uitzending wordt uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen. Een uitloop van maximaal 15 minuten is kosteloos geoorloofd. Voor een langere uitloop kan Webinars.nu naar evenredigheid van de overeengekomen totaalprijs extra kosten in rekening brengen. Indien meerdere Producties zijn overeengekomen en overschrijding naar oordeel van Webinars.nu van structurele aard is, kan Webinars.nu ook voor de eerste 15 minuten de bedoelde extra kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 8. | ON-DEMAND BESCHIKBAARHEID LIVE-PRODUCTIES & BEWARING BESTANDEN

 1. Indien de Productie een live-uitzending betreft, geldt dat nadat de Productie live uitgezonden is, deze volgens de standaardprocedure nog een jaar on-demand beschikbaar is. Na dit jaar verwijdert Webinars.nu de opname waardoor eindgebruikers de Productie niet meer terug kunnen kijken. Hiervan kan op initiatief van de Klant worden afgeweken. Webinars.nu is gerechtigd daarvoor een vergoeding in rekening te brengen.
 2. De door Webinars.nu aangeboden bestanden (opnames van live-uitzendingen, montages etc.) blijven tot 30 dagen nadien beschikbaar ter download. Na deze 30 dagen worden de bestanden verwijderd en is het niet meer mogelijk deze alsnog te downloaden, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9. | DEELNEMERS BIJ LIVE-PRODUCTIES

Indien de Productie een live-uitzending betreft, is het maximumaantal deelnemers vastgesteld op 500. Meer deelnemers is mogelijk tegen meerprijs. Mocht de grens van 500 kijkers onverhoopt worden doorbroken tijdens de live-uitzending, dan wordt zulks op basis van nacalculatie aan de Klant in rekening gebracht.

ARTIKEL 10. | TERMIJNEN

 1. Voor zover het niet betreft te leveren prestaties op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip en/of gedurende een bepaalde periode, na verstrijken waarvan nakoming daarvan blijvend onmogelijk is, zijn alle door Webinars.nu vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Webinars.nu treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de Klant Webinars.nu Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Webinars.nu de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verzuim van Webinars.nu biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 11. | GEBRUIK WEBINARS.NU-PLATFORM

 1. Indien in de Overeenkomst is voorzien dat voor een Productie een Webinars.nu-platform voor de Klant wordt ingericht, is het bepaalde in de volgende leden van dit artikel van toepassing.
 2. nu verleent de Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Webinars.nu-platform ten behoeve van het organiseren van de overeengekomen Productie(s) voor een bepaalde periode.
 3. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Webinars.nu is te allen tijde gerechtigd aan de Klant nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies betreffende het gebruik van het Webinars.nu-platform te verstrekken. De Klant verklaart nu reeds voor alsdan deze nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of instructies te accepteren.
 4. De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Klant, doch nimmer zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van, al of niet commerciële, exploitatie van het Webinars.nu-platform of enig gedeelte daarvan door de Klant of een derde.
 5. Het gebruik van het Webinars.nu-platform is voor rekening en risico van de Klant. Handelingen van Webinars.nu ten behoeve van het faciliteren van Producties, waaronder (maar niet beperkt tot) het versturen van uitnodigingen en herinneringen aan bezoekers van een Productie, worden geacht in opdracht van de Klant te zijn verricht. Webinars.nu is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van deze door hem, in opdracht van de Klant, verrichte handelingen, noch voor schade als gevolg van handelingen van de Klant binnen het Webinars.nu-platform.
 6. Bij gebruik van het Webinars.nu-platform door de Klant of medewerkers van de Klant dat strijdig is met de aanwijzingen en/of instructies van Webinars.nu of anderszins oneigenlijk gebruik, zal de Klant aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van dit gebruik.
 7. Voor onverhoopte downtime van het Webinars.nu-platform, om welke reden dan ook, is Webinars.nu nimmer aansprakelijk.

ARTIKEL 12. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De levering van Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres. In geval geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. nu is gerechtigd om orders in gedeelten te leveren.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren om de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Webinars.nu verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Webinars.nu gerechtigd de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Webinars.nu verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Klant zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Klant.
 5. De Klant dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan Webinars.nu.
 6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij Webinars.nu te zijn ingediend.
 7. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Webinars.nu worden geretourneerd.
 8. Indien de Klant niet tijdig klaagt, vloeit er voor Webinars.nu uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 9. De garantie op de Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de fabrikant daarvan met de betreffende Producten heeft meegeleverd.

ARTIKEL 13. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN DIENSTEN EN FACTUREN

 1. De Klant is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Diensten door of namens Webinars.nu onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Webinars.nu mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Webinars.nu Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Webinars.nu ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Klant geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Webinars.nu ter zake.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Webinars.nu te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Klant om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 3. Indien de Klant niet tijdig klaagt, vloeit er voor Webinars.nu uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. nu is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden door derden, transportbeperkingen, stroomstoringen, storingen in communicatieverbindingen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Webinars.nu bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. nu is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Webinars.nu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Webinars.nu in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Webinars.nu gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Voorts is Webinars.nu gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Webinars.nu op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Webinars.nu dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Webinars.nu de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Webinars.nu vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs en/of uurtarief, een periodiek tarief in het kader van een Duurovereenkomst en of eventuele bijkomende kosten aan de Klant worden doorbrekend, zoals reis-, bezorg- en verblijfskosten. Eventueel op locatie van uitvoering van de Diensten te maken parkeerkosten komen in elk geval voor rekening van de Klant, ook indien dit niet uitdrukkelijk in het aanbod van Webinars.nu is vermeld.
 2. nu verbindt zich uitsluitend tot de prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Alle eventuele extra kosten die de Klant dient te maken en die buiten het bereik van de Overeenkomst vallen, komen voor rekening van de Klant en worden nimmer door Webinars.nu vergoed.
 3. nu is gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Webinars.nu zal de Klant van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Webinars.nu vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen exclusief btw.
 5. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Webinars.nu gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen. Duurovereenkomsten worden maandelijks gefactureerd.
 6. nu is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Klant in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Webinars.nu.
 7. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Webinars.nu op de betreffende factuur vermelde termijn. Webinars.nu hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 8. nu is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. De Klant is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. nu is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Klant verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Webinars.nu kan worden toegerekend.
 2. nu verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Webinars.nu zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 3. nu is niet aansprakelijk voor het aantal inschrijvingen en het aantal deelnemers aan een live-uitzending of on-demand versie daarvan.
 4. nu is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Klant door derden.
 5. nu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Webinars.nu afhankelijk is.
 6. nu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 7. Mocht Webinars.nu ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Webinars.nu te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Webinars.nu hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Webinars.nu ter zake vervalt.
 8. nu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie in het Webinars.nu-platform of onjuistheden of onvolledigheden bij het faciliteren van een Productie, noch voor schade als gevolg van het geen doorgang kunnen vinden van een Productie.
 9. Indien Webinars.nu in opdracht van de Klant op enigerlei wijze gebruik maakt van, maar niet beperkt tot, bedrijfs- of merknamen en logo’s of enig ander (beeld)materiaal waarop de Klant zelf geen rechthebbende is, dan garandeert de Klant dat hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de rechthebbende. De Klant vrijwaart Webinars.nu van alle aanspraken van derden ter zake.
 10. De aansprakelijkheid van Webinars.nu is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Webinars.nu betrekking heeft. Indien het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten c.q. herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Webinars.nu beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Webinars.nu betrekking heeft.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Webinars.nu een jaar.
 12. Indien de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst aan Webinars.nu goederen, zoals databestanden, afbeeldingen etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Klant ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Webinars.nu in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 13. De Klant vrijwaart Webinars.nu van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Webinars.nu toerekenbaar is. Indien Webinars.nu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Webinars.nu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Webinars.nu, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Webinars.nu en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 14. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van nu of diens leidinggevend personeel.

ARTIKEL 18. | GEBRUIKSRECHT

 1. De Klant verkrijgt pas het gebruiksrecht ten aanzien van een Productie indien hij zijn betalingsverplichtingen jegens Webinars.nu volledig is nagekomen. Zolang volledige betaling nog niet heeft plaatsgevonden, zal de Klant alle handelingen ten aanzien van de Productie nalaten, waaronder mede begrepen het publiceren daarvan op welke manier dan ook.
 2. nu verstrekt de Klant nimmer gebruiksrecht ten aanzien van ruwe bestanden en montagebestanden.

ARTIKEL 19. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle Producten blijven eigendom van Webinars.nu totdat de Klant ter zake de betreffende Overeenkomst al zijn betalingsverplichtingen jegens Webinars.nu is nagekomen.
 2. Het de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Webinars.nu hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
 5. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Webinars.nu of door Webinars.nu aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient Webinars.nu op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
 6. Als de Klant, nadat de Producten door Webinars.nu aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

 1. nu is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 2. nu is te allen tijde gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, bijvoorbeeld in verband met een wijziging van zijn rechtsvorm.
 3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Webinars.nu een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.

Informatie

Neem zelf contact op via onderstaande gegevens.